Artikkel

Beregning av ektefellepensjon

Ektefellepensjonen blir beregnet etter to ordninger som vi kaller bruttoberegnet (gammel ordning) eller nettoberegnet (ny ordning).

To ulike ordninger

Om du får beregnet ektefellen etter ny ordning (nettopensjon) eller gammel ordning (bruttopensjon) kommer an på tre faktorer.

• Når avdøde ble medlem
• Når ekteskapet ble inngått
• Når gjenlevende ble født

Størrelsen på pensjonen er videre avhengig av avdødes

  • opptjeningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening
  • pensjonsgrunnlagPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelseStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse

Du får full ektefellepensjon hvis opptjeningstiden er 30 år eller mer. Hvis opptjeningstiden er kortere, får du så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Se hvilken ordning som gjelder deg

Ektefelle født

Avdøde ble medlem

Ekteskapet inngått

Type ektefellepensjon

01.01.1955 eller senere

 

 

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

01.10.1976 eller senere

 

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

 

01.01.2010 og senere

Nettoberegnet

01.07.1950 - 31.12.1954

Før 01.10.1976

Før 01.01.2010

Bruttoberegnet

Før 01.07.1950

01.07.2000 eller senere

 

Nettoberegnet 

Før 01.07.1950

Før 01.07.2000

 

Bruttoberegnet

Nettoberegnet ektefellepensjon

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får nettoberegnet ektefellepensjon. Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde.

Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden. Nettopensjonen skal heller ikke behovsprøves mot egen inntekt og egen tjenestepensjon. Dersom den etterlatte har krav på netto ektefellepensjon fra andre offentlige pensjonordninger, samordner vi den totale pensjonen.

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Full årlig bruttopensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til den avøde - eller 60 prosent av alderspensjonen til avdøde. Bruttopensjonen blir samordnet med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. Ektefellepensjon kan også bli redusert dersom mottakeren har inntekt ved siden av. Dette innbærer at utbetalingen i praksis ofte er vesentlig lavere enn 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag.

For årskull født fra og med 1954 skal bruttopensjon gradvis erstattes med nettopensjon fra fylte 67 år. Stortinget har vedtatt egne overgangsregler som gjelder fra 1. januar 2021

Redusert pensjon på grunn av egen inntekt og tjenestepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert etter egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen din blir redusert hvis:

  • Du er enke eller enkemann etter en avdød som ble medlem i Statens pensjonskasse 1. oktober 1976  eller senere.
  • Du er enkemann etter en kvinne som ble medlem i Statens pensjonskasse før 1. oktober 1976. Reduksjon gjelder ikke opptjeningstid etter 1. januar 1994.   

Hvis etterlatte mottar tjenestepensjon

Hvis du selv mottar uførepensjon, AFP eller alderspensjon fra SPK eller en annen offentlig pensjonsordning, vil dette påvirke ektefellepensjonen din. Du kan ikke få utbetalt mer enn 60 prosent av summen av din egen pensjon og alderspensjonen som din avdøde ektefelle ville ha fått.

Hvis etterlatte har arbeidsinntekt

Hvis du har en årlig inntekt som er høyere enn et halvt grunnbeløp i folketrygden, vil vi redusere ektefellepensjonen din med 40 prosent av det som overstiger et halvt grunnbeløp. I mange tilfeller fører dette til at du ikke får utbetalt ektefellepensjon så lenge du er yrkesaktiv.

Frem til du er 67 år bruker vi forventet inntekten som rapporteres fra NAV når vi beregner brutto ektefellepensjon. Etter du har fylt 67 år må du melde fra til oss hvis du har endret årsinntekt. Etter du har fylt 70 år gjør vi ikke fradrag for inntekt.

Samordning av ektefellepensjon

Vi samordner pensjonen fra Statens pensjonskasse med den tilsvarende ytelsen i folketrygden. En ektefellepensjon blir samordnet med avdøde ektefelles opptjening i folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et fradrag som varierer fra sak til sak.

NAVs nettsider kan du lese mer om gjenlevendepensjon fra folketrygden.