Beregning for deg født 1959 - 1962

For de som er født 1959-1962 utgjør full alderspensjon før samordning 66 prosent av pensjonsgrunnlaget - før levealdersjustering. Levealdersjusteringen kan imidlertid føre til at du må jobbe lengre enn 30 år for å få full alderspensjon.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening.

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg.Barne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg 

Eksempel på beregning av alderspensjon før samordning

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter dagens regler. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 25 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse vil da bli:
500 000 x 66 % x 100 % x 25/30 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres. 

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstallForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal eller justeringstall.

Årskullene fra 1954 til 1962 får alderpensjonen sin fra folketrygden beregnet etter to ulike regelverk. Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres delvis med forholdstall og justeringstall. Det er en glidende overgang mellom regelverkene: 

  • 1959 årskullet får 40 prosent av pensjonen levealdersjustert med forholdstall og 60 prosent med justerinsgtall
  • 1960 årskullet får 30 prosent av pensjonen levealdersjustert med forholdstall og 70 prosent med justerinsgtall
  • 1961 årskullet får 20 prosent av pensjonen levealdersjustert med forholdstall og 80 prosent med justerinsgtall
  • 1962 årskullet får 10 prosent av pensjonen levealdersjustert med forholdstall og 90 prosent med justerinsgtall

Mer om levealdersjustering

Nye samordningsregler

Pensjonen fra Statens pensjonskasse skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Statens pensjonskasse.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon.