Beregning for deg født 1943 - 1953

Du får full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening

 Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg.

Eksempel - brutto alderspensjon

Pål skal ta ut alderspensjon fra fylte 67 år. Han har en pensjonsgivende sluttlønn på 400 000 kroner. Pål har jobbet i stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse i 25 år. Han har jobbet 5 år i 50 prosent stilling og 20 år i 100 prosent stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er derfor 90 prosent.

Brutto tjenestepensjon blir da:
400 000 x 90 % x 25/30 x 66 % x 1/12 = 16 500 per måned

Størrelsen på pensjonen er også avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Hva er levealdersjustering?

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjusteringLevealders­justeringPensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon.Mer om Levealders­justering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstallForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal.

Eksempel 

  • Du er født i 1953 og tar ut tjenestepensjon som 67-åring.
  • Pensjonsgrunnlag er 500 000 kroner.
  • Bruttopensjon (66 prosent av pensjonsgrunnlag)* er 330 000 kroner.
  • Forholdstall er 1,055 (gjelder for alle som er født i 1953).

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter levealdersjustering* = 330 000 kroner / 1,055 = 312 796 kroner*

*Før samordningSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med folketrygden.

Individuell garanti

Du som er født i dette aktuelle tidsrommet, er under visse forutsetninger garantert en utbetaling fra Statens pensjonskasse og folketrygden til sammen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Forutsetningene for å få individuell garantiIndividuell garantiMedlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid på 30 år.Mer om Individuell garanti er at du

  • tar ut pensjonen fra Statens pensjonskasse og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere
  • har 30 års opptjening i 100 prosent stilling

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået.

For dem som ikke har 30 års opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti. Dersom du har 15 års opptjening i 100 prosent stilling, vil du få en garanti på 33 prosent av pensjonsgrunnlaget.