Født 1962 eller tidligere

Når kan du gå av med alderspensjon?

Du kan som hovedregel ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse fra måneden etter at du er fylt 67 år.

Lavere aldersgrense

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrenseAlders­grenseAldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i og er det tidspunktet du må slutte i stillinga.Mer om Alders­grense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening er minst 85 år.

Alderspensjon fra folketrygden

Folketrygden har andre regler for når du kan ta ut pensjon enn det vi har. Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra du er 62 år. Dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år, kan det føre til at pensjonen din reduseres.

Hvis du slutter å jobbe før fylte 67 år

Dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden og slutter helt i stillingen som gir deg rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, vil du miste retten til videre medlemskap hos oss.

Fortsetter å jobbe og tar ut alderspensjon

Dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden og fortsetter i medlemspliktig stilling, vil du beholde medlemskapet og rettighetene som følger medlemskapet. Du vil fortsatt ha rett til alderspensjon fra Statens pensjonskasse dersom du fortsetter i stillingen fram til du tar ut alderspensjonen fra oss etter fylte 67 år. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du tar ut tjenestepensjonen fra Statens pensjonskasse, kan dette ha konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen.