For deg som er født i 1954-1962

Overgangen fra gamle til nye samordnings­regler

Er du født mellom 1954 og 1962 vil du ha opptjening i folketrygden etter både gammel og ny opptjeningsmodell. Overgangen fra gammel til ny opptjeningsmodell skjer gradvis, over 10 år. De nye samordningsreglene legger opp til den samme gradvise overgangen mellom nye og gamle samordningsregler.

Overgangsregler for årskullene 1954-1962

Gjelder både opptjening i folketrygden og samordning mellom folketrygd og tjenestepensjon (alderspensjon)
Årskull 1954
Årskull 1958
Årskull 1962

I det gamle regelverket er det de 20 beste opptjeningsårene som tas med i beregningen av ytelsen din i folketrygden (besteårsregelen). I det nye regelverket er det «alle år med arbeid» som tas med i beregningen av folketrygden din (alleårsregelen).

Gradvis innføring av nye regler

Nedenfor ser du en figur som viser hvor stor andel av folketrygden din som skal beregnes etter gammel og ny opptjeningsmodell. Tilsvarende andel av tjenestepensjonen din skal samordnes med nye og gamle samordningsregler.

  • Du har fortsatt rett til AFP etter «dagens regler»
  • Alderspensjonen din kan tidligst tas ut fra 67 år i tjenestepensjon
  • For årskullene 1954 – 1958 gjelder individuell garanti på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt ved full opptjening og ved samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden og SPK fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening blir garantitillegget avkortet.
  • Alderspensjon for de med lavere aldersgrenser videreføres som i dag og samordnes fra 67 år