Samordning for deg født 1943–1953

Pensjonen fra Statens pensjonskasse skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Statens pensjonskasse.

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon,Grunn­pensjonStorleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda.Mer om Grunn­pensjon tilleggspensjon Tilleggs­pensjonStorleiken på tilleggspensjonen frå folketrygda er avhengig av tidlegare arbeidsinntekt (pensjonsgivande inntekt) og antal år med arbeidsinntekt.Mer om Tilleggs­pensjon eventuelt pensjonstillegg/særtillegg.Pensjons­tillegg/ særtilleggHar du hatt låg eller inga opptening av tilleggspensjon i folketrygda, får du pensjonstillegg eller særtillegg.Mer om Pensjons­tillegg/ særtillegg Vi reduserer tjenestepensjonen din i Statens pensjonskasse med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt pensjonstillegget/særtillegget.   

Generelt om samordning med folketrygden

Størrelsen avhengig av når du tar ut alderspensjon i folketrygden

Størrelsen på tjenestepensjonen avhenger av når du velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Som hovedregel kan du ikke ta ut tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse før fylte 67 år. I folketrygden derimot, er det stor fleksibilitet i valg av tidspunkt for når du ønsker å ta ut alderspensjon. 

Under ser du hvilke alternativer du har, og hvilke konsekvenser det får for beregningen av pensjonen.

Du tar ut tjenestepensjon ved fylte 67 år og folketrygd ved 62 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden som om du tok den ut ved 67 år. Dette betyr at vi ikke bruker forholdstalletForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal for når folketrygden faktisk ble tatt ut, men ved det tidspunktet tjenestepensjonen ble tatt ut. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Statens pensjonskasse og samordningsfradragene med forholdstallet.

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd ved fylte 67 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden ved 67 år. Dette betyr at vi bruker det forholdstallet som gjelder når du faktisk tar ut folketrygden. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Statens pensjonskasse og samordningsfradragene med forholdstallet.

Eksempel på at du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd ved 67 år

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd etter fylte 67 år, men før 70 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden på tidspunktet for reelt uttak, og dermed også forholdstallet ved reelt uttak. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Statens pensjonskasse og samordningsfradragene med forholdstallet. Unntaket er hvis forholdstallet etter 67 år er mindre enn 1, da skal det alltid benyttes 1 i bruttopensjonen.

Individuell garanti

For deg som er født i perioden 1943–1953 (og forsåvidt helt frem til og med 1958), eksisterer det en individuell garantiIndividuell garantiMedlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid på 30 år.Mer om Individuell garanti. Det betyr at du er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Hvis summen av samordnet alderspensjon i tjenestepensjonsordningen og alderspensjon fra folketrygden blir lavere enn det garanterte nivået på 66 prosent, vil du få et garantitillegg. Har du ikke full opptjening i Statens pensjonskasse, vil det garanterte pensjonsnivået bli redusert forholdsmessig.

I garantiberegningen legger vi til grunn at du tar ut alderspensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse fra samme tidspunkt. Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du tar ut tjenestepensjonen, kan samlet utbetaling bli lavere enn 66 prosent, uten at individuell garanti slår inn.

Les mer om individuell garanti